РЕГЛАМЕНТ за начина на  използване на базата данни.

1. Дефиниции

1.1. База данни – организирана структура, която представлява съвкупност от материали, средства за техническо, софтуерно и хардуерно осигуряване, а също така методи и алгоритми (програмен код), осигуряващи взаимодействието на елементите на Базата данни, и предназначени за систематизация, съхраняване, обработка, трансформация на материалите съобразно с алгоритмите на Базата данни. Достъп до материалите на Базата данни може да се получи чрез електронната  платформа адрес  https://karam.bg.

1.2. Сублицензополучател – лицето, сключило сублицензионното Споразумение и получило на това основание право на използване Базата данни.

1.3. Дружеството — търговско дружество MEMO TRAVEL SA, 12 quai du Seujet, Geneva, Switzerland - юридическото лице, което предоставя на Сублицензополучателя правото на използване на Базата данни по силата на сублицензионено Споразумение, а също така предоставящо на Сублицензополучателя правото на ползване на електронна платформа на  Дружеството, необходимо за получаването на достъп до Базата данни.

1.4. Електронната  платформа с адрес: https://karam.bg — компютърен софтуер, предоставен от Дружеството на Сублицензополучателя, предназначен за осигуряване на отдалечен достъп на Сублицензополучателя до Базата данни. Редът на използване на електронната платформа се регламентира в отделно споразумение между Страните.

1.5. Поръчка – съставна част от Базата данни, съдържаща информация относно необходимостта от изпълнение на определен вид услуги.

1.6. Стойност на поръчката – паричната сума, която следва да бъде заплатена за услугата на Сублицензополучателя от лицето, подало Поръчката.

1.7. Лична сметка - сметка, по която се отразяват плащанията на Сублицензополучателя и от която се удържат паричните средства, дължими като възнаграждение за осигурения достъп до Базата данни.

1.8. Баланс на личната сметка — разликата към определен момент от време между сумата на паричните средства, внесени по Личната сметка и удържаните такива от Личната сметка до същия момент.

1.9. Клиент — физическото лице, което въвежда Поръчката в софтуерно-хардуерния комплекс на Дружеството.

2. Общи положения

2.1. Този документ описва условията и реда за предоставянето на Сублицензополучателя на достъп до Базата данни и е неразделна част от сублицензионното споразумение, сключено между Сублицензополучателя и Дружеството.

2.2. Дейността на Дружеството по събирането, съхраняването и систематизирането на информацията, създаването на База от данни, както и правоотношенията между Сублицензополучателя и Дружеството за предоставяне на достъп до Базата данни се извършва в съответствие със законодателството на Република България.

2.3. В съответствие със законодателството на Република България, информацията, включена в съдържанието на Базата данни, не е квалифицирана от действащото българско законодателство като класифицирана информация, информация изискваща ограничен достъп, или забранена за разпространение информация.

2.4. Информацията, до която получава достъп Сублицензополучателя, може да бъде използвана за целите на дейността на последния по негово усмотрение.

2.5. Базата данни дава на Сублицензополучателя възможност да получи достъп до следните материали:

2.5.1. Актуална информация за съществуващите нужди от услуги за наем на транспортно средство;

2.6. Материалите от Базата данни относно съществуващите нужди от услуги за наем на транспортно средство съдържат информация за необходимостта от осигуряване на транспортно средство, както и информация за категорията на транспортното средство.

3. Изменения и допълнения на настоящия Регламент

3.1. Измененията и допълненията на настоящия Регламент се извършват едностранно от Дружеството чрез публикуване на съответните промени на електронната платформа https://karam.studioxbeta.dev Направените изменения и допълнения влизат в сила, след изтичане на 7 календарни дни от деня на публикуването им на сайта.

3.2. Всички изменения и допълнения на Регламента, от момента на влизането им в сила, се прилагат спрямо всички лица, използващи Базата данни, включително и спрямо лицата, започнали използването на Базата данни преди датата на влизане на промените в сила. В случай на несъгласие с направените изменения и допълнения, Сублицензополучателя трябва да преустанови използването на Базата данни и да уведоми за това Дружеството.

4. Права и задължения на страните

4.1. Дружеството има право:

4.1.1. Да изисква от Сублицензополучателя изпълнение на условията на настоящия Регламент;

4.1.2.Временно да спре или да прекрати достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни по реда и при условията, определени в настоящия Регламент;

4.1.3. Да прави изменения и допълнения на настоящия Регламент;

4.1.4. Да прави записи на телефонни разговори със Сублицензополучателя, с цел вътрешен контрол на качеството на предоставянето услугите;

4.1.5. Да извършва необходимите планови дейности по техническото обслужване и внасянето на промени в работата на Базата данни. По време на извършването на посочените работи, достъпът на Сублицензополучателя до Базата данни може да бъде ограничен за времето, необходимо за провеждането на съответните работи;

4.1.6. Да предприема всякакви други действия, които не противоречат на действащото законодателство на Република България и условията на настоящия Регламент.

4.2. Дружеството се задължава:

4.2.1. Да предостави на Сублицензополучателя достъп до Базата данни и да осигурява функционалността и правилната работа на Базата данни, както и непрекъснатост на достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни, с изключение на случаите на извършване на дейности по планово техническото обслужване и внасянето на промени в работата на Базата данни, както и случаите на възникване на технически неизправности;

4.2.2. Да предостави на Сублицензополучателя право на ползване на електронната платформа, необходимо за достъп до Базата данни;

4.2.3. Своевременно да разкрива и предотвратява опитите за неоторизиран достъп до информацията, предоставена от Сублицензополучателя, и/или предоставянето й на лица, които нямат пряко отношение към правоотношенията между страните;

4.2.4. Да не изменя и да не редактира информацията относно Сублицензополучателя без неговото съгласие.

4.3. Сублицензополучателят има право:

4.3.1. Да изисква от Дружеството предоставяне на достъп до Базата данни с надлежно качество в съответствие с условията на Регламента, включително техническо обслужване и консултации.

4.4. Сублицензополучателят е длъжен:

4.4.1. Да изпълни приетата за изпълнение Поръчка в съответствие с нейните условия;

4.4.2. Да заплаща оказаните му услуги по осигуряване на достъп до Базата данни

4.4.3. Незабавно да уведоми Дружеството за настъпили промени на потребителските данни, предоставени на Дружеството при подписването на сублицензионния договор, както и при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на Поръчки.

5. Ред за определяне на стойността на Поръчката

5.1. Стойността на Поръчката се определя от Сублицензополучателя.

5.2. Сублицензополучателят изпраща на Дружеството данни за използваните от него тарифи. Дружеството извършва изчисляване на стойността на Поръчката, въз основа на данните, предоставени от Сублицензополучателя, с оглед на параметрите на всяка конкретна Поръчка.

5.3. При извършване на безкасово разплащане между Клиента и Сублицензополучателя, Дружеството действа като търговски пълномощник, действащ от името и за сметка на Сублицензополучателя, в частта по приемане на паричните средства от Клиента и внасянето им по личната сметка на Сублицензополучателя. Дружеството поема задълженията на търговски пълномощник на Сублицензополучателя само в частта за осигуряване на приемането на парични средства от Клиента и не поема никакви други права и задължения за/на Сублицензополучателя.

6. Размер на възнаграждението на Дружеството и условия на плащането му

6.1. Размерът на възнаграждението на Дружеството за предоставянето на достъп до базата данни се определя като процент от дохода (приходите) на Сублицензополучателя.

6.2. Размерът на възнаграждението на Дружеството се определя като процент от стойността на всяка Поръчка, приета от Сублицензополучателя за изпълнение. За конкретния размер на възнаграждението Сублицензополучателя се уведомява чрез електронната платформа https://karam.studioxbeta.dev.

6.3. Размерът на възнаграждението може да бъде намален от Дружеството в периоди на провеждане на промоционални акции. В този случай намаляването на размера на възнаграждението представлява отстъпка, предоставена от Дружеството. Размерът на отстъпката, а също и основанията за нейното получаване, се определят от условията на съответната промоция.

6.4. Размерът на възнаграждението на Дружеството може да бъде променен едностранно чрез изменение и допълнение на настоящия Регламент и публикуването на направените промени на електронната платформа https://karam.bg. Сублицензополучателят получава уведомление за направените промени на размера на възнаграждението чрез сайта електронната платформа https://karam.bg.

6.7. Заплащането се извършва чрез захранване на Личната сметка чрез внасяне на авансови суми с помощта на банкови карти, терминали на самообслужване, чрез банкови преводи на парични средства по разплащателната сметка или внасяне в брой в касата на Дружеството.

6.8. Дружеството действа като търговски пълномощник по приемане на паричните средства от Клиентите чрез виртуален ПОС терминал и други начини за електронни разплащания. Дружеството не получава имуществени облаги и не генерира печалба от плащанията на Клиентите в полза на Сублицензополучателя. Сумата на стойността на поръчката за осъществения превоз се взема от банковата карта на Клиента и след удържане на дължимото комисионно възнаграждение, се внася на Личната сметка на Сублицензополучателя.

Сумата на дължимото комисионно възнаграждение за услугите на търговско посредничество се съобщава в Искането и се заплаща в момента на трансфера от Личната сметка, в съответствие с т. 6.11 от настоящия Регламент. Размерът на комисионното възнаграждение се определя в зависимост от личния данъчен статус на Сублицензополучателя и таксите на банката, обслужваща Дружеството. Личният данъчен статус на Сублицензополучателя се определя съгласно точки 6.12 и 6.14 на настоящия Регламент.

6.9. Дружеството има качествата на възложител на услуги за популяризиране на нейния продукт. Сублицензополучателят – на изпълнител, предоставящ услуги за популяризиране и разпространение на продукта на Дружеството.

6.10. Дружеството е доставчик на информационни услуги по предоставяне на Сублицензополучателя на правото да използва Базата данни.

6.11. Сублицензополучателя, чрез електронната форма на Искане в електронната платформа https://karam.studioxbeta.dev или в личния си профил, има право да заяви плащането на задълженията на Дружеството към него въз основа на офертата на посочените в Приложението реквизити на банковата карта.

6.12. Сублицензополучателят извършва услуги и не е субект, осъществяващ редовна стопанска дейност или Сублицензополучателят е самостоятелен икономически субект, имащ правото да извършва редовна стопанска дейност и право да извършва услуги чрез Дружеството.

6.13. Сублицензополучателят, който е самостоятелен икономически субект, регистриран в съответствие със законодателството на Република България, самостоятелно отговаря за дължимите от него данъчни и осигурителни плащания.

6.14. В случаите, предвидени в законодателството на Република България, Сублицензополучателят може да възложи на Дружеството извършването на авансови плащания на задълженията му по данъка върху доходите от негово име - за доходите, получени от Сублицензополучателя по предоставяне на услуги чрез Дружеството не предоставя услуги за попълване на декларации за данъка върху дохода и подаване на същите до данъчните власти от името на Сублицензополучателя. В посочените случаи, Сублицензополучателя е длъжен да предостави на Дружеството достоверни и пълни данни и съответните документи за надлежното изпълнение от Дружеството на поръчката на Сублицензополучателя за заплащане на авансовите плащания по данъка върху доходите.

6.17. Сумата на извършените плащания от Дружеството за данък върху доходите се удържа от Личната сметка на Сублицензополучателя с което се намалява задължението на Дружеството към Сублицензополучателя.

6.17 При настъпване на промени в личния данъчен статус, Сублицензополучателят е длъжен да уведоми за това Дружеството.

7. Отговорност на страните

7.1. Отговорност на Дружеството:

7.1.1. Дружеството носи отговорност за изпълнението на своите задължения в съответствие със законодателството на Република България;

7.1.2. Дружеството не носи отговорност за пълно или частично прекъсване на достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни, когато то се дължи на подмяна на хардуер, софтуер или извършване на други планови дейности по техническо обслужване, необходими за поддържане на работоспособността и усъвършенстването на техническите средства на Дружеството.

7.1.3. Дружеството не носи отговорност за прекъсвания в предоставянето на достъп на Сублицензополучателя до Базата данни, дължащи се на функционален проблем на софтуер или хардуер, които не са собственост на Дружеството.

7.1.4. Дружеството не носи отговорност за щети, пропуснати ползи, причинени на Сублицензополучателя в резултат на използването от Сублицензополучателя на Базата данни;

7.1.5. Дружеството не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, причинени от Сублицензополучателя на трети лица, свързани с използването от Сублицензополучателя на Базата данни.

7.2. Отговорност на Сублицензополучателя:

7.2.1. Сублицензополучателят носи отговорност за изпълнението на своите задължения в съответствие със законодателството на Република България.

7.2.2. Сублицензополучателят самостоятелно носи отговорност пред лицето, заявило Поръчката - за правилното изпълнение на тази Поръчка, както и за всякакви вреди, причинени от него на това лице.

7.2.3. Сублицензополучателят носи отговорност за вредите, причинени на трети лица, както във връзка с изпълнението на Поръчката, така и за действията, които не са свързани с изпълнението на поръчката. При това, Дружеството може да действа като посредник между Сублицензополучателя и лицето, подало Поръчката, с цел бързото разрешаване на споровете.

9. Форсмажорни обстоятелства

9.1. Основание за освобождаването на Страните от отговорност, е действието на непреодолима сила. Като непреодолима сила по смисъла на тази точка се приемат обстоятелствата, посочени в член 306, ал. 2 от Търговския закон.

9.2. Страната, подложена на действието на непреодолима сила, е длъжна незабавно и в писмена форма да уведоми насрещната Страна за възникването, вида, вероятната продължителност на действието на непреодолима сила и за изпълнението на кои точно задължения тя пречи.

9.3. При липса на уведомление, Страната, подложена на действието на непреодолима сила, не може по-нататък да се позовава на действието на непреодолима сила като на основание, освобождаващо я от отговорност.

10. Интелектуална собственост.

10.1. Сублицензополучателят получава ограничено право на ползване на търговското наименование на Дружеството с цел реклама на начините за Поръчка.

10.2. Сублицензополучателят има право самостоятелно да извършва действия, насочени към популяризиране (реклама) чрез поставянето на рекламни и информационни елементи върху превозните средства на Сублицензополучателя. При това Сублицензополучателят самостоятелно носи отговорност за съответствието на рекламата (включително нейното съдържание и местоположение) на изискванията и нормите на действащото законодателство.

 

Версия: 02/07/2021