Лицензионно споразумение

1 Общи положения

1.1. Настоящият документ (наричан по-нататък — Споразумение) определя реда за от електронната платформа https://karam.bg, собственост на „КАРАМ” ЕООД (наричан по-нататък — Дружеството),  с адрес и седалище на управление 1113 София, бул. Шипченски проход № 18, бл. А, ет. 3, ап. офис 7, ЕИК 207265738  (наричано по-долу за краткост „дружеството”) на права за използване на своята База данни, съдържаща актуална информация за съществуващите нужди от  услуги за поръчка на транспортно средство, (наричана по-нататък - Базата данни).

1.2. Ако друго не е предвидено в отделен договор между Страните, то тогава настоящото Споразумение се смята за договор и се сключва чрез приемане на условията на Споразумението, публикувани в електронна форма на Интернет сайта с адрес  https://karam.bg. Лицето, преминало процедурата за регистрация, описана в настоящото Споразумение, се счита за приело условията на Споразумението, което е равносилно на сключен гражданско-правен договор при условията, посочени в този документ.

1.3. ПРЕДИ ДА ПРЕМИНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕКСТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО. В СЛУЧАЙ НА НЕСЪГЛАСИЕ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И/ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА, ВИЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ.

1.4. Настоящото споразумение е сублицензионно споразумение и към него се прилагат разпоредбите, посочени в чл. 36, ал.3 от «Закона за авторското право и сродните му права».

1.5. Неразделна част от това Споразумение е Регламента за използване на Базата данни на Дружеството, публикуван в електронна форма на сайта на Дружеството.

1.6. Приемането на условията на настоящото Споразумение се явява и израз на съгласие с Политиката на конфиденциалност при използването на електронната платформа https://karam.bg , публикувана в Интернет страниците с адрес: https://karam.bg

2 Предмет на Споразумението

2.1. В съответствие с условията на настоящото Споразумение Дружеството предоставя на Сублицензополучателя правото да използва Базата данни, съдържаща актуална информация за съществуващите нужди от услуги за поръчка на транспортно средство при условията на обикновена (неизключителна) лицензия, по начините, определени в настоящото Споразумение, а Сублицензополучателят се задължава да заплати на Дружеството възнаграждение по реда и в размер, установен в настоящото Споразумение и/или в приложението (приложенията) към него.

2.2. В рамките на настоящото Споразумение, под База данни се разбира организирана структура, представляваща съвкупност от материали, средства за техническо, софтуерно и хардуерно осигуряване, а също така методи и алгоритми (програмен код), осигуряваща взаимодействието на елементите на Базата данни, и предназначени за систематизация, съхраняване, обработка, трансформация на материалите съобразно с алгоритмите на Базата данни.

2.3. Дейността на Дружеството по събирането, съхраняването и систематизирането на информацията, създаването на База от данни, както и правоотношенията между Сублицензополучателя и Дружеството за предоставяне на достъп до Базата данни се извършва в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.

2.4. В съответствие със законодателството на Република България, информацията, включена в съдържанието на Базата данни, не е квалифицирана от действащото българско законодателство като класифицирана информация, информация изискваща ограничен достъп, или забранена за разпространение информация.

2.5. Информацията до която Сублицензополучателя получава достъп може да бъде използвана за целите на дейността на последния по негово усмотрение.

2.6. Базата данни се състои от следните материали:

2.6.1. актуална информация за съществуващите нужди от услуги за поръчка на транспортно средство;

2.7. Материалите, образуващи Базата данни, имат следните характеристики

2.7.1. Данни за съществуващите нужди от услуги за поръчка на транспортно средство:

- Категория на превозното средство,

- Приложима тарифа.

2.8. Територията, на която се предоставя правото за използване на Базата данни е територията на Република България.

2.9. Достъп до Базата данни се извършва чрез предоставяния от Дружествто специализиран софтуер.

3 Ред за регистрация на електронната  платформа адрес  https://karam.bg.

3.1. За получаване на достъп до Базата данни следва да се премине процедурата за регистрация на сайта на електронната  платформа адрес  https://karam.bg, самостоятелно с помощта на мрежата «Интернет» .

3.2. Регистрацията на електронната  платформа адрес  https://karam.bg, се счита за пълно и безусловно приемане на условията на настоящото Споразумение.

3.3. Регистрацията се извършва чрез попълване на специалната форма на сайта на електронната  платформа адрес  https://karam.bg. В процеса на регистрацията, Дружеството може да изиска предоставяне на документи, доказващи достоверността на дадените сведения.

3.4. Регистрацията се извършва по преценка на Дружеството. Предоставянето на документи и информация, необходими за регистрацията, не поражда безусловно задължение на Дружеството да извърши процедурата за регистрация.

3.5. Процедурата за регистрация завършва с присвояване на идентификационен номер на потребителя (потребителско име) и парола, необходими за оторизиран достъп до Базата данни.

3.6. Личните данни и документи, предоставени в процеса на регистрация, се изискват от Дружеството при необходимост и единствено с цел проверка на достоверността на предоставяните данни.

3.7. Дружеството съхранява и използва следните данни за лицата, регистрирани на електронната  платформа адрес  https://karam.bg, които не са лични данни:

3.7.1. Псевдоним на потребителя (ник) — произволна комбинация от букви, посочена при регистрацията. Псевдонимът се посочва от Сублицензополучателя по негова преценка и не може да се редактира от Дружеството.

3.7.2. Идентификационен номер (потребителско име) на потребителя;

3.7.3. Марка, цвят и цифровата част от регистрационния номер на превозното средство;

3.7.4. Посочения при регистрацията номер на мобилен телефон.

3.8. С регистрацията си на електронната  платформа https://karam.bg. Сублицензополучателят декларира съгласието си за получаване на информационни съобщения, както и на рекламна информация по всякакъв начин, включително чрез каналите за телефонна връзка, както и чрез съобщения чрез интернет месинджъри ("Viber", "WhatsApp", "Telegram" и други подобни), ако има създадени такива, с цел и в случаите, когато необходимостта от такова съгласие е предвидена от законодателството за рекламата.

4 Възнаграждение за Дружеството.

4.1. За предоставянето на права за използване на Базата данни Сублицензополучателят се задължава да заплаща на Дружеството възнаграждение в размер и при условията, определени в Регламента за използване на Базата данни на Дружеството.

5 Гаранции на Дружеството.

5.1. Дружеството.гарантира, че:

5.1.1. притежава достатъчно права за изпълнението на своите задължения по настоящото Споразумение;

5.1.2. изпълнението на настоящото Споразумение от Страните няма да доведе до нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица;

5.1.3. Дружеството.не е обвързана с какъвто и да е договор, който би могъл да попречи на Сублицензополучателя да използва Базата данни в съответствие с определените в настоящото Споразумение условия;

5.1.4. Дружеството.не е извършвала и няма да извършва никакви действия, които да правят невъзможно използването от Сублицензополучателя на Базата данни в съответствие с определените в настоящото Споразумение условия.

6 Начини и ред за използване на Базата данни.

6.1. Сублицензополучателят може да използва Базата данни по следните начини:

6.1.1. извличане на информация от Базата данни и използване на тази информация в своята дейност, включително предоставянето на достъп до тази информация на трети лица (свои работници, контрагенти и т.н.)

6.1.2. пълно или частично възпроизвеждане в произволна форма и с всякакви средства;

6.1.3. модификация, включително и превод на Базата от един език на друг.

7 Права и задължения на страните

7.1. Дружеството.има право:

7.1.1. да изисква от Сублицензополучателя да използва Базата данни по реда и начина, предвидени в настоящото Споразумение;

7.1.2. да сключва договори с трети лица за предоставяне на правото за използване на Базата данни, аналогични на настоящото Споразумение, включително на същата територия, на която правото за използване на Базата данни е предоставена на Сублицензополучателя;

7.1.3. да спре временно достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни, в случай на нарушаване от страна на Сублицензополучателя на условията и сроковете за заплащане на възнаграждението на Дружеството — до заплащането от Сублицензополучателя на дължимата сума;

7.1.4. да спре временно достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни в случай, че Дружеството получи документи, които свидетелстват за незаконно използване на информацията, съдържаща се в Базата данни. Спирането на достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни се извършва от Дружеството. въз основа на влезли в сила съдебни решения, постановления, актове на държавни органи, с които са установени допуснатите от Сублицензополучателя нарушения. Посочените документи трябва да бъдат представени в оригинал или във вид на копия, заверени от съответния съд или държавен орган. Спирането на достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни се извършва до отстраняването от Сублицензополучателя на установените нарушения.

7.2. Дружеството има задълженията:

7.2.1. да осигурява безпроблемното, непрекъснато функциониране на Базата данни за целия период на действие на настоящото Споразумение.

7.3. Сублицензополучателят има право:

7.3.1. да използва Базата данни по реда и начините, предвидени в настоящото Споразумение;

7.3.2. да изисква от Дружеството. незабавното отстраняване на каквито и да е обстоятелства, възпрепятстващи използването на База данни.

7.4. Сублицензополучателят е длъжен:

7.4.1. да заплати на Дружеството.възнаграждение, по начина и в сроковете, определени в Регламента за използване на Базата данни на Дружеството.

7.4.2. да не предоставя на Дружеството отчети за използването на Базата данни.

8 Отговорност на страните.

8.1. За нарушения на условията на настоящото Споразумение страните носят отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

9 Ред за разрешаване на споровете.

9.1. Страните се задължават, чрез преговори, да предприемат всички мерки за постигане на споразумение за уреждане на всички спорове и разногласия, които могат да възникнат при изпълнението на настоящото Споразумение.

9.2. Срокът за отговор на претенциите и срока за представяне на документите, насочени към уреждане на спорове и разногласия със споразумение, не трябва да надвишава 7 (седем) работни дни от датата на получаване от Страната на такива претенции и/или възникване на необходимостта от представянето на посочените документи.

9.3. Ако Страните не постигнат споразумение относно съществуващите спорове и разногласия по пътя на преговори, спорове и разногласията се решават в съда по местонахождението на Дружеството.

10 Особени условия

10.1. Настоящото Споразумение не предвижда предоставяне на Сублицензополучателя на изключителни права върху Базата данни, в резултат на което предоставянето на Сублицензополучателя на правата, предвидени в настоящото Споразумение, не подлежи на държавна регистрация.

10.2. Изпълнението на настоящото Споразумение не изисква от Страните представяне и/или подписване на двустранни протоколи за изпълнение.

10.3. Неразделна част от това Споразумение е Регламента за използването на Базата данни на Дружеството.

10.4. Условията на настоящото сублицензионно Споразумение се прилагат за всички лица, преминали регистрация на електронната платформа на Дружеството, освен ако друго не е уговорено в отделен договор между Страните. В случай на сключване от Страните на отделен договор, правоотношенията между Страните се уреждат съгласно условията на отделния договор.